Hà Nội: Tín dụng 11 tháng tăng trưởng ước đạt 18%

Tổng dư nợ cho vay tháng 11 của thành phố Hà Nội ước tính 1.193 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước.