Công Ty TNHH Giâ�C Mơ ViêÊT Ha�N

Tên chính thức : Công Ty TNHH Giâ�C Mơ ViêÊT Ha�N
1. Tên giao dịch : THE VIETNAMESE KOREAN DREAM COMPANY LIMITED
2. Mã số ĐTNT : 0313406079
3. Ngày cấp : 18-08-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-430-431
5. Địa chỉ trụ sở : sô� 30/25, đươ�ng Lâm Văn Bê�n, Khu phô� 4 – Phường Tân Kiểng – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0938660200
7. Tên giám đốc : Park Sang Soon
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
– Hoạt động tư vấn quản lý

[googlemap address=”sô� 30/25, đươ�ng Lâm Văn Bê�n, Khu phô� 4 – Phường Tân Kiểng – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]

CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ VIỆT HÀN

Tên chính thức : CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ VIỆT HÀN
1. Tên giao dịch : THE VIETNAMESE KOREAN DREAM COMPANY LIMITED
2. Mã số ĐTNT : 0313406079
3. Ngày cấp : 18-08-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-430-431
5. Địa chỉ trụ sở : số 30/25, đường Lâm Văn Bền, Khu phố 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 0938660200
7. Tên giám đốc : Park Sang Soon
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
– Hoạt động tư vấn quản lý

[googlemap address=”số 30/25, đường Lâm Văn Bền, Khu phố 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” width=”600″ height=”340″ position=”center”]